Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

จากจังหวัดระยอง ใช้ทางหลวงพิเศษหมาย 7 มุ่งหน้าชลบุรี จากนั้นใช้ 2 ช่องทางซ้าย เพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 361 (ป้ายบอกทาง บางแสน/ชลบุรี) ขับต่อไปเพื่อเข้าสู่ทางพิเศษบูรพาวิถี จากนั้นใช้ทางออก 4-04 จากทางพิเศษบูรพาวิถี และตัดเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนา-ตราดขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข 3256 จากนั้นแล้วเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากจังหวัดชลบรี ใช้เส้นทางพิเศษบูรพาวิถีมุ่งหน้ากรุงเทพมหานคร จากนั้นใช้ทางออก 4-04 จากทางพิเศษบูรพาวิถี และตัดเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบางนา-ตราดขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนหมายเลข 3256 แล้วเข้าสู่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

จากกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครมุ่งหน้าสมุทรปราการ จากนั้นขับต่อไปยังถนนหมายเลข 34 ใช้ทางออกเข้าสู่ อ. บางพลี/ชลบุรี จากนั้นเดินทางต่อไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู