Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

ทัศนคติที่ดีมีผลต่อความมุ่งมั่นที่ดี

จุดสนใจของเรา: พนักงานของเรา สมรรถภาพและแรงจูงใจของพวกเขาคือกลไกที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของเรา ความเชี่ยวชาญและความหลงใหลของพวกเขาเป็นรากฐานของนวัตกรรมและการใช้ชีวิตในอนาคต และเรายังต้องปฏิบัติต่อพันธมิตรทางธุรกิจของเราอย่างยุติธรรมและมีความรับผิดชอบ เช่นเดียวกับพันธมิตรจำนวนมากที่เรามีมากกว่า 60 แห่งทั่วโลก ในฐานะพลเมืององค์กร เรายังมุ่งมั่นที่จะทำโครงการต่าง ๆ มากมาย โดยมีเป้าหมายในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมที่เราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร