ข้อตกลงการใช้งาน

หน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป และผลิตภัณฑ์ในเครือของเรา

แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากรณีใดๆ

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

หน้าเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดทำอย่างรอบคอบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ไม่สามารถรับรองได้ว่าเนื้อหาและข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์จะถูกต้องหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือปราศจากข้อผิดพลาด แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับแก้หน้าเว็บไซต์และข้อมูลให้ทันสมัย เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านการให้ข้อมูลเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากหน้าเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ว่าหน้าเว็บไซต์นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมุ่งร้ายหรือความประมาทเลินเล่อขั้นร้ายแรง

หน้าเว็บไซต์ของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทอื่นๆทั้งในและนอกประเทศเยอรมนี ซึ่งแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป นั้นไม่มีอิทธิพลเหนือกลุ่มใดๆ แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์เหล่านั้น ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการหน้าเว็บไซต์นั้นๆ แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ได้มีการตรวจสอบเนื้อหาก่อนเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบหาเนื้อหาที่อาจเป็นประเด็นเรื่องการละเมิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเวลานั้นไม่พบความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมาย แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ไม่มีผลต่อการออกแบบในปัจจุบันและอนาคตหรือเนื้อหาหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน

การวางลิงค์ภายนอกมิได้หมายความว่าแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป จะใช้เนื้อหาของการอ้างอิงหรือลิงค์ การตรวจสอบลิงค์ภายนอกอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สามารถทำได้ในแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป หากไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามีการละเมิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามลิงค์ภายนอกดังกล่าวจะถูกลบทันทีเมื่อมีเนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมาย

หน้าเว็บไซต์ของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ประกอบด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นและการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลดังกล่าวที่ถูกเผยแพร่ทั้งข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น และการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์และลิงค์ของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตอบคำถามและไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับมุมมองของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป นอกจากนี้ แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการรับรองว่าข้อมูลและความคิดเห็นนั้นๆมีความถูกต้องและครบถ้วน 

ทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่ว่าจะระบุเป็นอื่น ข้อมูล รูปภาพ ภาพประกอบและอื่นๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ปเป็นทรัพย์สินของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  

เนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการผลิตซ้ำได้เฉพาะในกรณีที่มีการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่อไปนี้ “© Copyright 1999-2013 DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved.” รูปภาพ การทดสอบ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นี้รวมถึงการจัดวางหน้าเว็บไซต์นั้นอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่นๆเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่สามารถคัดลอก เผยแพร่ เปลี่ยนแปลง หรือนำไปใช้กับเว็บไซต์อื่นๆเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า นอกจากนี้ รูปภาพบางส่วนที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของแดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป นั้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เว้นแต่ว่าจะระบุเป็นอื่น เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์แดร็คเซิลไมเออร์ กรุ๊ป ได้รับการคุ้มครอบภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า ซึ่งใช้กับบริษัทแดร็คเซิลไมเออร์ แผ่นป้าย สัญลักษณ์บริษัทและเครื่องหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติของหน้าเว็บไซต์นี้มิได้ยินยอมหรืออนุญาตให้สร้างใบอนุญาตลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรืออื่นๆ แดร็คเซิลไมเออร์กรุ๊ปจำดำเนินคดีทางกฎหมายต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

Share