Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

DRÄXLMAIER Group

ประกาศทางกฎหมาย

หน้าอินเทอร์เน็ตเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับ DRÄXLMAIER Group และผลิตภัณฑ์ในเครือ DRÄXLMAIER Group ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของหน้าอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องระบุเหตุผล

นโยบาย
คุณสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับ นโยบายของ DRÄXLMAIER Group.

การรายงาน
DRÄXLMAIER Group ปฎิบัติตามภาระหน้าที่ในการรายงานตามกฎหมาย UK Modern Slavery Act และ California Transparency in Supply Chains Act.

การปฏิเสธความรับผิด
เว็ปไซต์นี้จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม DRÄXLMAIER Group จะไม่รับผิดใด ๆ ว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ หรือปราศจากข้อผิดพลาด DRÄXLMAIER Group พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้หน้าเว็ปไซต์เหล่านี้เป็นปัจจุบันด้วยการอัปเดตและการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เนื้อหามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา DRÄXLMAIER Group จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือโดยอ้อมจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะเกิดจากความมุ่งร้ายหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

หน้าอินเทอร์เน็ตของ DRÄXLMAIER Group อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์จากบริษัทอื่น ๆ ทั้งในและนอกประเทศเยอรมนี ซึ่ง DRÄXLMAIER Group ไม่มีอิทธิพลใด ๆ กับบริษัทเหล่านี้ DRÄXLMAIER Group จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้ ความรับผิดต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้น ๆ DRÄXLMAIER Group ได้ตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามเมื่อลิงก์ไปยังไซต์ครั้งแรกเพื่อหาการละเมิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ในเวลานั้น ไม่พบการละเมิดกฎหมายใดๆ DRÄXLMAIER Group ไม่มีอิทธิพลต่อการออกแบบในปัจจุบันและในอนาคต หรือเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยง การวางลิงก์ภายนอกไม่ได้หมายความว่า DRÄXLMAIER Group ใช้เนื้อหาของการอ้างอิงหรือลิงก์นั้น ๆ  DRÄXLMAIER Group ไม่สามารถตรวจสอบลิงก์ภายนอกอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการละเมิดทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามลิงก์ภายนอกดังกล่าวจะถูกลบทันทีเมื่อทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายใด ๆ

หน้าอินเทอร์เน็ตของ DRÄXLMAIER Group ยังสามารถมีประกาศ ความคิดเห็น หรือคำรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่ถูกกำหนดให้เป็นประกาศ ความคิดเห็น หรือคำรับรอง และที่อยู่โดยตรงบนหน้าอินเทอร์เน็ตของ DRÄXLMAIER Group หรือเข้าถึงโดยใช้ลิงก์ จะแสดงเฉพาะความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องเหมือนกันกับมุมมองของ DRMAXLMAIER Group นอกจากนี้ DRÄXLMAIER Group จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการรับรองว่าข้อมูลและความคิดเห็นนี้ถูกต้องและสมบูรณ์

ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลทั้งหมด รูปภาพ ภาพประกอบ ฯลฯ ที่อยู่ในหน้าอินเทอร์เน็ตของ DRÄXLMAIER Group เป็นทรัพย์สินของ DRÄXLMAIER Group เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื้อหาของหน้าอินเทอร์เน็ตได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

เนื้อหาจากหน้าอินเทอร์เน็ตเหล่านี้อาจสามารถทำซ้ำได้หากรวมประกาศลิขสิทธิ์ต่อไปนี้เท่านั้น: "© Copyright DRÄXLMAIER Group, Vilsbiburg, Germany All Rights Reserved" รูปภาพ การทดสอบ กราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ ตลอดจนการจัดวางจะอยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายอื่น ๆ ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามคัดลอก เผยแพร่เปลี่ยนแปลง หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า นอกจากนี้หน้าอินเทอร์เน็ตบางหน้าจาก DRÄXLMAIER Group ยังมีรูปภาพที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ DRÄXLMAIER ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแบรนด์ DRÄXLMAIER, ป้ายระบุตัวตน, โลโก้ และตราสัญลักษณ์ของ บริษัท 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตนี้ไม่ได้ให้ หรือสร้างใบอนุญาตลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ตราสินค้า หรือสิทธิ์อื่น ๆ DRÄXLMAIER Group จะดำเนินการทางกฎหมายกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ

ที่มาของรูปภาพ
DRÄXLMAIER Group, Fotolia, Shutterstock

การกำกับดูแลที่  DRÄXLMAIER
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับภายในเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดที่ DRÄXLMAIER เราต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อมั่นของลูกค้า พนักงาน ซัพพลายเออร์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในกลุ่ม DRÄXLMAIER ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจพบการกระทำผิดโดยเร็ว สอบสวน และแก้ไขทันที

สำหรับพนักงานของเรา มีหลายวิธีในการรายงาน การแจ้งเตือน เช่น ทางจดหมาย แฟกซ์ โทรศัพท์ อีเมล หรือรายงานส่วนตัว นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และบุคคลภายนอกอื่น ๆ การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของเราคือการติดต่อโดยตรงที่นี่ compliance management  หากคุณไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชื่อ โปรดใช้ติดต่อ ombudsman's e-mail address โดยตรง  สามารถส่งคำถาม หรือข้อสงสัยใด ๆ เป็นภาษาท้องถิ่นได้เสมอเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสส่งรายงานเท่ากัน