Select your Region

Select your Country

Select your Country

Select your Country

Select your Country

วัสดุที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ด้วยนวัตกรรมระดับสูงของเรา เรามีศักยภาพที่จะช่วยกำหนดรูปแบบของการขับเคลื่อนส่วนบุคคลได้อย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ของรุ่นต่อ ๆ ไปความพยายามของเราที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นไปที่การเลือกใช้วัสดุและส่วนประกอบ การออกแบบผลิตภัณฑ์ โลจิสติกส์ และพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิต