Characters @ DRÄXLMAIER

บัณฑิต เกตุกระทึก Industrial Engineering

บัญฑิต ผู้จัดการแผนกวิศวกรรรม รับผิดชอบควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม จัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานวิศวอุตสาหการ

"ผมเริ่มงานกับ DRÄXLMAIER ตั้งแต่ปี 2003 ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของบริษัทมาตลอด ไม่เพียงเรื่องของเทคโนโลยี การคิดค้นผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชั่นใหม่ ๆ แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบการทำงาน และพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ความชำนาญในงานที่ทำ ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการทำงาน"